Τρίτη, 6 Αυγούστου 2019

ΕΟΠΥΥ: 7 χρόνια χωρίς ισολογισμό

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF
Ρήξη με κατεστημένα ετών φαίνεται να επιδιώκει η νέα Κυβέρνηση, υιοθετώντας πρακτικές τις οποίες απορρίπτει χρόνια το Ελληνικό Δημόσιο. Η αναφορά του Υπουργού Υγείας Βασίλη Κικίλια στη μη δημοσίευση ισολογισμού του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) αποτελεί ένα δείγμα της νέας πολιτικής που επιχειρείται να ακολουθηθεί με στόχο τη διαφάνεια.
Η χθεσινή επίσκεψη του Υπουργού Υγείας στον ΕΟΠΥΥ δεν είχε μόνο στόχο την ενημέρωσή του σχετικά με τα τον οργανισμός τις εκκρεμότητες, τα χρέη και τις καλύψεις των πολιτών, αλλά και να δώσει στίγμα για το νέο σχεδιασμό που θα ακολουθήσει η νέα Κυβέρνηση για τον Οργανισμό.
Ο κ. Κικίλιας παρέμεινε στον ΕΟΠΥΥ για περίπου 4 ώρες, συναντήθηκε με προϊστάμενους και ζήτησε πληροφορίες για τις υπηρεσίες, οικονομικά δεδομένα, ενημέρωση για τα περιουσιακά στοιχεία αλλά και τις εκκρεμείς δικαστικές υπηρεσίες. Ο νέος Υπουργός, σύμφωνα με πληροφορίες, έθεσε ένα αυστηρό πλαίσιο για την πορεία του Οργανισμού, συζητώντας όλα τα ανοικτά θέματα που ταλανίζουν το φορέα και αξιώνοντας άμεσες ενέργειες.
Για τη νέα κυβέρνηση, η οικονομική βιωσιμότητα αλλά και αποδοτικότητα των δημόσιων φορέων πρέπει να ακολουθεί συγκεκριμένα μοντέλα. Η κατάρτιση ισολογισμού είναι βασική αρχή για την απόδοση των φορέων και ο ΕΟΠΥΥ δεν μπορεί να αποτελεί εξαίρεση. Αν και η απουσία ισολογισμού κάθε άλλο παρά σπάνια είναι στο δημόσιο τομέα, ειδικά για έναν φορέα τέτοιου προϋπολογισμού συνιστά για τη νέα ηγεσία του Υπουργείου αδικαιολόγητη έλλειψη. Στην κατεύθυνση της βιωσιμότητας είναι και οι διαδικασίες που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση του ψηφιακού μετασχηματισμό του φορέα.
Νομοθεσία
Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι ο ΕΟΠΥΥ συστήθηκε με βάση το νόμο 3918/2011 το Μάρτιο της χρονιάς εκείνης ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)
Σε 4 παραγράφους του άρθρου 28 του εν λόγω νόμου αναφέρονται τα εξής:
2. Ως στοιχεία ισολογισμού έναρξης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μεταφέρονται τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού των εντασσόμενων φορέων, όπως αυτά εμφανίζονται στους ισολογισμούς τους, που συντάσσονται για το σκοπό αυτόν. Εφόσον μεταξύ των στοιχείων του παθητικού των εντασσόμενων φορέων υφίσταται υπόλοιπο ζημιών τρέχουσας ή παρελθουσών χρήσεων, που εμφανίζεται στον ισολογισμό του, μπορεί να συμψηφιστεί με τα προκύπτοντα πλεονάσματα της επόμενης ή των επόμενων χρήσεων. Εφόσον εξακολουθεί να προκύπτει έλλειμμα, αυτό καλύπτεται με την παροχή ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου.
3. Οι υπηρεσίες του Οργανισμού καταρτίζουν τον προϋπολογισμό του, ο οποίος περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα έσοδα και έξοδα και υποβάλλεται για έγκριση στο Δ.Σ.. Ο πρώτος προϋπολογισμός καταρτίζεται από τις υπηρεσίες του Οργανισμού και υποβάλλεται για έγκριση μέσα σε δύο μήνες από την έναρξη λειτουργίας του.
4. Η απογραφή των περιουσιακών στοιχείων των εντασσόμενων φορέων, καθώς και η αποτίμηση της αξίας τους ενεργείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις από τις οικονομικές υπηρεσίες του Οργανισμού ή από ορκωτούς λογιστές μετά από ανάθεση.
5. Οι οικονομικές υπηρεσίες του Οργανισμού για την τήρηση των λογιστικών βιβλίων ακολουθούν το διπλογραφικό σύστημα σύμφωνα με το π.δ. 80/1997 (ΦΕΚ 68 Α’) και οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις θα συντάσσονται και θα δημοσιεύονται σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.
Θεωρείται λοιπόν βέβαια ότι η μη εφαρμογή του νόμου αναμένεται να σταματήσεις και πιθανότατα να εισέλθει στον οργανισμός ελεγκτικός οίκος ο οποίος θα πρέπει να κληθεί να συντάξει ισολογισμούς για 7 χρήσεις!

Η ηγεσία
Αξίζει να σημειωθεί ότι προς το παρόν δεν φαίνεται να είναι άμεσο το θέμα για την αλλαγή της ηγεσίας του Οργανισμού. Η παραίτηση του κ. Τάκη Γεωργακόπουλου από τη θέση του Αντιπροέδρου του ΕΟΠΥΥ έχει αφήσει τη θέση κενή, μια θέση που εκτιμάται ότι θα καλυφθεί με απόφαση του Υπουργείου σχετικά γρήγορα.
Ο δε πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ κ. Βασίλης Πλαγιανάκος βρίσκεται στη θέση επίσημα από τις αρχές του έτους, αλλά δεν έχει ακόμη ξεκαθαρίσει αν θα παραμείνει αν και τυπικά η θητεία του είναι 5ετής.

Πηγή: healthmag