Τρίτη, 6 Ιουνίου 2017

Πως θα γίνονται οι προμήθειες γενοσήμων στα νοσοκομεία μέχρι το Μάιο του 2018

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF
Στον καθορισμό των συμβάσεων και των συμφωνιών πλαίσιο που διενεργούνται από την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας για το δωδεκάμηνο Ιουνίου 2017 – Μαΐου 2018, προχώρησε ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης. Με υπουργική απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, ορίζει την Επιτροπή Προμηθειών Υγείας ως εθνική κεντρική αρχή αγορών (Ε.Κ.Α.Α.) για την προμήθεια «γενοσήμων που η αξία ενός ή περισσοτέρων εξ αυτών είναι συνολικού ποσού τουλάχιστον τριών εκατομμυρίων ευρώ (3.000.000 €) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.».


Στο πλαίσιο αυτό, οι Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών της χώρας ορίζονται κεντρικές αρχές αγορών (Κ.Α.Α.) και «είναι αποκλειστικώς αρμόδιες για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης ή συμφωνίας πλαίσιο, για το δωδεκάμηνο που άρχεται την 1η Ιουνίου του έτους 2017 και ολοκληρώνεται την 31η Μαΐου του έτους 2018, για λογαριασμό τόσο των ιδίων όσο και των αναθετουσών αρχών που εντάσσονται στη χωρική αρμοδιότητα τους» και «για την κάλυψη των αναγκών τους σύμφωνα με το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Προμηθειών Υπηρεσιών Υγείας του έτους 2015, εφόσον η αξία ενός είδους ή περισσοτέρων εξ αυτών είναι συνολικού ποσού τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000 €) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.».

Διευκρινίζεται δε ότι «μέχρι τη σύναψη δημόσιας σύμβασης ή συμφωνίας πλαίσιο κάθε αναθέτουσα αρχή (υγειονομικές περιφέρειες) δύναται να προβαίνει για την κάλυψη των αναγκών της σε σύμβαση που η αξία ενός ή περισσοτέρων εξ αυτών είναι συνολικού ποσού έως τριακοσίων χιλιάδων ευρώ (300.000 €) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.».

Με την ίδια απόφαση, το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.) ορίζεται κεντρική αρχή αγορών (Κ.Α.Α.) και είναι αρμόδιο για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης ή συμφωνίας πλαίσιο, για το δωδεκάμηνο που άρχεται την 1η Ιουνίου του έτους 2017 και ολοκληρώνεται την 31η Μαΐου του έτους 2018, για λογαριασμό τόσο του ιδίου όσο και του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ» και για την κάλυψη των αναγκών τους σύμφωνα με το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Προμηθειών Υπηρεσιών Υγείας του έτους 2015, για την προμήθεια αντιδραστηρίων αιμοδοσίας με συνοδό εξοπλισμό για τον έλεγχο του αίματος με τη μέθοδο της μοριακής τεχνικής νουκλεϊνικών οξέων-ΝΑΤ με αριθμό κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) 33696500-0 (αντιδραστήρια εργαστηρίου).


Πηγή : healthview