Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2017

Κατατέθηκε στην Βουλή άρθρο για τον Κλάδο Πρόνοιας

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF
Στο νομοσχέδιο περί "ψυχικής υγείας" κατατέθηκε το ακόλουθο άρθρο, που αφορά τον κλάδο πρόνοιας:

"Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4387/2016(ΦΕΚ 85Α'):
β. Τα έσοδα από τις ασφαλιστικές εισφορές, για το ύψος των οποίων και τον τρόπο υπολογισμού τους εφαρμόζονται για τους ασφαλισμένους μέχρι 31-12-1992 οι επιμέρους καταστατικές διατάξεις των εντασσόμενων ταμείων, κλάδων και λογαριασμών πρόνοιας στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., όπως ίσχυαν κατά την έναρξη του παρόντος. Για τους ασφαλισμένους από 1-1-1993 και εφεξής το ποσό της εισφοράς τους για εφάπαξ παροχή ορίζεται σε ποσοστό 4% και υπολογίζεται για τους μισθωτούς επί των ασφαλιστέων
αποδοχών τους, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 38 και για τους αυτοτελώς απασχολούμενους επί του εισοδήματός τους, κατ' αναλογία των ειδικότερα προβλεπόμενων στο άρθρο 39."