Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2016

Η ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ. ΕΝΑΡΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ 16/2/17

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Αθήνα, 23 - 12 - 2016 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                         Αριθμ. Πρωτ: Γ5(α)/Γ.Π.97307
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ  
ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
& ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 
& ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17 
Ταχ. Κώδικας : 10187 Αθήνα 
Τηλέφωνο : 2132161107 
FAX : 2105227360 
e-mail : farmaka@moh.gov.gr 


ΘΕΜΑ: Δελτίο τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης. (Ανατιμολόγηση) 


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 


Έχοντας υπόψη: 


1.Τις διατάξεις: 
α.Του Ν.1316/1983 «Ίδρυση, Οργάνωση και αρμοδιότητες Ε.Ο.Φ.» (ΦΕΚ 3/Α/1983), όπως έχει ήδη τροποποιηθεί και ισχύει. 
β. Του Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66/Α/2010) «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις» 
γ. Του Ν. 3918/2011 ( ΦΕΚ 31/Α/2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις. 
δ.Του Ν. 4052/2012 ( ΦΕΚ 41/Α/2012) « Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου « Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης…….οικονομίας» και άλλες διατάξεις»
 ε.Του Ν.4334/15 (ΦΕΚ80/Α/2015) « Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης ( Ε.Μ.Σ.)» 
στ.Του Ν.4320/2015 (ΦΕΚ29/Α/15) «Ρυθμίσεις για τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών Οργάνων και λοιπές διατάξεις»
 ζ. Του Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143/Α/14) όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4337/15 ( ΦΕΚ 129/Α/15) 
η. Του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α' 98). 
θ. Του Π.Δ/γματος 106/2014 (ΦΕΚ Α'173) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 ι.Του Π.Δ/γματος 73/2015 (ΦΕΚ Β' 116/23-09-2015), «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
2. Τη με αριθμ.ΥΠΟΙΚ 0010707 ΕΞ 2015/29-9-2015 ( ΦΕΚ2115/Β/2015) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών « Σταδιακή κατάργηση των μειώσεων των συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου». 
3. Τη με αριθμ. Πρωτ. ΔΥ3/ΓΠ.97606/30-7-2010 Υπουργική απόφαση με θέμα «Προϋποθέσεις οργάνωσης και λειτουργίας φαρμακείου στις ιδιωτικές κλινικές» 
4. Τη με αριθμ. Πρωτ. Γ5(α)/οικ 90552/2-12-2016 ( ΦΕΚ 3890/Β/16) Υπουργική Απόφαση « Διατάξεις τιμολόγησης Φαρμάκων», 
5. Τη με αριθμ. πρωτ. Γ5(α)οικ/56930/25-07-2016, υπουργική απόφαση «Διορθωτικό δελτίο τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης (Ανατιμολόγηση)». 
6. Τη με αριθμ. πρωτ. Γ5(α)οικ/75172/10-10-2016, υπουργική απόφαση «Συμπληρωματικό δελτίο τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης λόγω αιτήματος μείωσης τιμής». 
7.Τη με αριθμ. πρωτ. Γ5(α)οικ.90484/1-12-2016, υπουργική απόφαση «Διορθωτικό δελτίο τιμών νέων φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης ». 
8..Τη με αριθμ. πρωτ. Γ5(α)οικ.95537/16-12-2016 υπουργική απόφαση «Συμπληρωματικό Δελτίο τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, λόγω αιτήματος μείωσης τιμής». Ορθή Επανάληψη. 
9.Τη με αριθμ. πρωτ. Α1β/ΓΠ.25980/29-4-15 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας «Συγκρότηση Ενδεκαμελούς Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 10.Το από 19-12.-2016 ηλεκτρονικό μήνυμα του ΕΟΦ με συνημμένο το αρχείο ανατιμολόγησης φαρμάκων όπως αυτό προέκυψε μετά τη διαβούλευση. 
11.To με αριθμ. Πρωτ. Γ5/οικ. 96774/21-12-2016 και Γ5/οικ. 97038/22-12-2016 έγγραφα του Υπουργού Υγείας με θέμα «Αιτήματα μείωσης τιμής φαρμάκων». 
12.Το Πρακτικό Συνεδρίασης Νο 5 της 20ης Δεκεμβρίου 2016 της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων. 
13. Το με αριθμ. πρωτ. 98384/22-12-2016 έγγραφο του ΕΟΦ με συνημμένο το αρχείο ανατιμολόγησης φαρμάκων με ενσωματωμένες τις αποφάσεις της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων . 
14. Το με αριθμ. Β2β/ΓΠ.97274/23-12-16, έγγραφο της Γεν Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΥ σύμφωνα με το οποίο δεν επιβαρύνεται ο Κρατικός Προϋπολογισμός τρέχοντος έτους. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 Άρθρο 1

Την έκδοση Δελτίου Τιμών Φαρμάκων Ανθρώπινης χρήσης και τον καθορισμό των ανώτατων τιμών πώλησης των εν λόγω φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, που θα ισχύσουν σε όλη την Επικράτεια, ως ο συνημμένος πίνακας (οπτικός δίσκος. CD).

 Άρθρο 2

Στις Χονδρικές και Νοσοκομειακές τιμές δεν περιλαμβάνεται Φόρος Προστιθέμενης Αξίας. Στις Λιανικές τιμές έχει συμπεριληφθεί και ο αναλογών ΦΠΑ ήτοι 6% ή 13% ανά περίπτωση. Στις περιοχές που ισχύουν μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ, τα φάρμακα θα πωλούνται σε λιανικές τιμές μειωμένες κατά 1,89% και κατά 3,54% για συντελεστή 13%.

 Άρθρο 3 


Το παρόν Δελτίο αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας.


Το παρόν Δελτίο ισχύει:
Για τους ΚΑΚ, τα Νοσοκομεία και τις Ιδιωτικές Κλινικές εντός των οποίων λειτουργεί φαρμακείο, από 27-12-2016.
Για τις φαρμακαποθήκες και συνεταιρισμούς από 27-1-2017
Για τα φαρμακεία από 16-2-2017

Οι ενστάσεις επί του αναρτημένου δελτίου τιμών θα υποβληθούν αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση med.price@moh.gov.gr της Δ/νσης Φαρμάκων και Προϊόντων Υγείας του Υπουργείου Υγείας, από την επομένη της ανάρτησής του στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας και έως την Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2017 , ώρα 11.59 μμ.
 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ :

 ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 

Ένας πίνακας 

Κοινοποίηση:
 1. ΕΟΦ (Μεσογείων 28, Χολαργός 15562) 
α.Γραφείο Προέδρου 
β. Υπηρεσία Νομοθετικού Συντονισμού 
2. ΕΟΠΥΥ (Αποστόλου Παύλου 12, 15123, Μαρούσι) 
3. Υπουργείο Εργασίας & Κοιν. Ασφάλισης 
Γεν. Γραμματεία Κοιν. Ασφαλίσεων 
Δ/νση Ασφάλειας & Μητρότητας (Σταδίου 29, 10110 Αθήνα) 
Εσωτερική Διανομή: 
Γρ. κ Υπουργού Υγείας 
Γρ. κ Γεν. Γραμματέα Δημόσιας Υγείας 
Γρ. κας Προϊσταμένης Γεν. Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας ΔΥΓ(5)