Σάββατο, 24 Δεκεμβρίου 2016

ΕΝΤΥΠΟ: Συνεταιριστική Γνώση για Φαρμακοποιούς (Τεύχος 16ο)

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF
Στο 16ο αυτό τεύχος επεξηγούνται οι έννοιες "ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ" και "ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ" της Συνεταιριστικής Επιχείρησης βάσει των Συνεταιριστικών Αρχών.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Χρηματοοικονομική Ανάλυση Συνεταιριστικής Επιχείρησης

Ο προϋπολογισμός είναι μια πρόβλεψη των μελλοντικών εσόδων και εξόδων της επιχείρησης μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Συντάσσεται για δύο λόγους:

- Εφόσον η επιχείρηση μέσω των προϋπολογισμού έχει αποτυπώσει επακριβώς τις προσδοκίες της σε όλα τα οικονομικά μεγέθη, είναι σε θέση να συγκρίνει αργότερα τα απολογιστικά στοιχεία με τις προβλέψεις και να αναγνωρίσει τι προκάλεσε πιθανόν αυξήσεις ή μειώσεις σε σχέση με τα προϋπολογιζόμενα. Ο προϋπολογισμός λειτουργεί ως πυξίδα, ως οδηγός για τη μελλοντική πορεία της επιχείρησης. Γι’ αυτό και θα πρέπει να υπολογίζεται με μεγάλη προσοχή, λαμβάνοντας υπόψη πολλούς παράγοντες, και καταρτίζοντας σενάρια, αισιόδοξα, ουδέτερα ή απαισιόδοξα.

- Ο δεύτερος και πολύ σημαντικός λόγος σύνταξης του προϋπολογισμού είναι να υπολογίσει η επιχείρηση τα μελλοντικά της έσοδα, προκειμένου να καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της. Επιχειρήσεις που δεν προϋπολογίζουν όλα τα παραπάνω είναι δυνατόν να βρεθούν προ εκπλήξεων, να αναζητούν τελευταία στιγμή κεφάλαιο κίνησης, να αφήνουν ακάλυπτες επιταγές κ.ά.

Τα στοιχεία που λαμβάνει ως βάση η επιχείρηση, προκειμένου να συντάξει τον προϋπολογισμό, είναι τα απολογιστικά στοιχεία παρελθουσών χρήσεων, ο υπολογισμός του Νεκρού Σημείου και οι ποσοτικοί και ποιοτικοί δείκτες της επιχείρησης.

Ο τελικός προϋπολογισμός της επιχείρησης θα πρέπει να είναι το ενοποιημένο αποτέλεσμα επί μέρους προϋπολογισμών:

- Προϋπολογισμός πωλήσεων
- Προϋπολογισμός κόστους πωληθέντων
- Προϋπολογισμός δαπανών διάθεσης και λειτουργίας
- Προϋπολογισμός χρηματοοικονομικών δαπανών
- Προϋπολογισμός αποσβέσεων


ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ
Χρηματοοικονομική Ανάλυση Συνεταιριστικής Επιχείρησης

Η κατάσταση ταμειακών ροών περιλαμβάνει ουσιαστικά τις εισροές και εκροές χρημάτων από:

- Κανονική λειτουργία
(π.χ. εισροές από πώληση αγαθών, εκροές για αγορά πρώτων υλών ή πληρωμή μισθών)

- Επενδυτικές δραστηριότητες
(π.χ. εισροές από πώληση πάγιου ενεργητικού, εκροές για αγορά πάγιου ενεργητικού)

- Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
(π.χ. εισροές από διάθεση μεριδίων, εκροές λόγω καταβολής επιστροφών)

Οι πληροφορίες ως προς τις ταμειακές ροές μιας επιχείρησης είναι χρήσιμες, καθώς επιτρέπουν να εκτιμηθεί η δυνατότητα της επιχείρησης να δημιουργεί ταμειακά διαθέσιμα και ταμειακά ισοδύναμα, αλλά και τις ανάγκες της επιχείρησης να χρησιμοποιεί αυτές τις ταμειακές ροές.

Πηγή: Σελίδα Κοινωνικής Δικτύωση της ΟΣΦΕ 

(Ομοσπονδία Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος)

https://www.facebook.com/osfe1988