Τρίτη, 5 Ιουλίου 2016

Σεμινάρια μέσω Διαδικτύου για τους φαρμακοποιούς – Τι αναφέρει η προκήρυξη του ΠΦΣ

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 27 Ιουλίου 2016 και ώρα 12.00, στα γραφεία του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, Πειραιώς 134 και Αγαθημέρου, στην Αθήνα.

Εκπαιδευτικά σεμινάρια μέσω Διαδικτύου για τα μέλη του, οργανώνει για την ακαδημαϊκή περίοδο 2017 – 2018 ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (ΠΦΣ).


Τα webseminars θα πραγματοποιήσει εξειδικευμένη εταιρεία, η οποία θα επιλεγεί έπειτα από διαγωνισμό, σε συνεργασία με την μονομετοχική ανώνυμη εταιρεία “Επαγγελματική Εκπαίδευση και Ανάπτυξη Φαρμακοποιών” (ΙΔΕΕΑΦ).

Το ΙΔΕΕΑΦ έχει μοναδικό μέτοχο τον ΠΦΣ και έχει αναλάβει την υλοποίηση εκπαιδευτικών μαθημάτων, μέσω Διαδικτύου, για τα οποία έχει την ευθύνη του περιεχομένου και του συνολικού εκπαιδευτικού προγράμματος.

Για την οργάνωση και διαχείριση του εκπαιδευτικού προγράμματος θα επιλεγεί κατάλληλος ανάδοχος από τον ΠΦΣ.

Όπως αναφέρεται στη σχετική προκήρυξη, που παρατίθεται ολόκληρη πιο κάτω, η συνολική διάρκεια του έργου είναι 24 μήνες και αφορά αποκλειστικά τη διοργάνωση και διαχείριση του ως άνω εκπαιδευτικού προγράμματος, 7 από την 1 η Ιανουαρίου 2017 έως την 31 η Δεκεμβρίου 2018.

Τελική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών όσων επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη, ορίζεται η 26η Ιουλίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

Η διενέργεια του διαγωνισμού θα λάβει χώρα την 27η Ιουλίου 2016 και ώρα 12.00, στα γραφεία του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, Πειραιώς 134 και Αγαθημέρου, στην Αθήνα.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν τον φάκελο προσφοράς τους, καταθέτοντας τον αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους, στα γραφεία του ΠΦΣ ή αποστέλλοντας τον ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή courier εις την ως άνω διεύθυνση.

Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, ο ΠΦΣ ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν.

Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται.


Συμμετοχή

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κοινοπραξίες φυσικών ή και νομικών προσώπων των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης των χωρών του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου, των κρατών - μελών της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων (G.P.A.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, καθώς επίσης και των οικονομικών φορέων που προέρχονται από χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες ή συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που έχουν την καταστατική τους έδρα και δραστηριοποιούνται στις προαναφερθείσες χώρες.

Επίσης ενώσεις φυσικών ή νομικών προσώπων με κοινή προσφορά που πληρούν τα παραπάνω χαρακτηριστικά.

Οι ως άνω οφείλουν να πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη και διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνογνωσία καθώς και αποδεδειγμένη εμπειρία και εξειδίκευση για τη διοργάνωση και τη διαχείριση του έργου.


Πηγή : iatronet