Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2011

Φ.Σ.Μεσσηνίας: Εξώδικο προς τον ΕΟΠΥΥ περί Rebate

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF

 O Φαρμακευτικός Σύλλογος Μεσσηνίας απευθύνεται προς τον ΕΟΠΥΥ προειδοποιώντας πως είναι παράνομη η παρακράτηση Rebate από τα μέλη του Φ.Σ.Μ. εφόσον δεν έχουν πληρωθεί τα οφειλόμενα από ΟΠΑΔ και ΟΑΕΕ.                 

                  ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 Του Φαρμακευτικού Συλλόγου Μεσσηνίας ( Ν.Π.Δ.Δ. Ν.Δ. 171/1945 ) με έδρα την Καλαμάτα ( οδός Αριστοδήμου, αριθμός 70 ), νομίμως εκπροσωπουμένου.
                      ΚΑΤΑ
 Του με έδρα την Αθήνα, οδός Γερανίου, αριθμός 42, Ενιαίου Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας  (  Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ), νομίμως εκπροσωπουμένου.

 Σύμφωνα με το άρθρο 17  παρ. 1 του Ν. 3918/2011 συνιστάται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ( Ν.Π.Δ.Δ. ) με την επωνυμία Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, το οποίο τελεί υπό την εποπτεία των Υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικής ασφάλισης και υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με έδρα την Αθήνα. Η έναρξη λειτουργίας του Οργανισμού ορίζεται σε έξι μήνες μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.  Επίσης σύμφωνα με την παράγραφο 2 του προαναφερομένου άρθρου ¨ Στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  μεταφέρονται και εντάσσονται ως υπηρεσίες, αρμοδιότητες και προσωπικό ο Κλάδος Υγείας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών ( ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ) με τις μονάδες υγείας του, το κέντρο διάγνωσης ιατρικής της εργασίας του ΙΚΑ με το σύνολο του εξοπλισμού του, οι κλάδοι Υγείας του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων ( ΟΓΑ ) και του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών ( ΟΑΕΕ ), ο Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου ( ΟΠΑΔ ), όπως διαμορφώθηκε με τις διατάξεις του ν. 3655/2008 ( ΦΕΚ 58 Α΄) ως προς τις παροχές σε είδος ¨.
 Περαιτέρω σύμφωνα με το άρθρο 29  παρ. 1 του παρόντος νόμου ¨ ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  αποτελεί καθολικό διάδοχο των εντασσόμενων φορέων και υπεισέρχεται στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις αυτών ¨. Συνδυάζοντας λοιπόν τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 17 και την παρ. 1 του άρθρου 29 του Ν. 3918/2011 καθίσταται σαφές ότι ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αποτελεί καθολικό διάδοχο των ΙΚΑ – ΕΤΑΜ με τις μονάδες υγείας του, του ΟΓΑ, του ΟΑΕΕ και του ΟΠΑΔ και ασφαλώς στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις αυτών με όλα όσα συνεπάγονται.
 Επιπλέον σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 1 γ,δ,ε και στ και παρ. 2 του παρόντος νόμου γίνεται καθιέρωση ποσού επιστροφής από ιδιωτικά φαρμακεία υπέρ των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης. Πιο συγκεκριμένα καθιερώνεται κλιμακούμενο ποσοστό επί των οφειλών των φαρμακείων υπέρ των Κλάδων Υγείας των Φ.Κ.Α. ως επιστροφή ( rebate ) για κάθε μήνα, υπό τον όρο εμπρόθεσμης καταβολής αυτών των οφειλών. Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να σας επισημάνουμε,  ότι ο νόμος σαφώς ορίζει ότι καθιερώνεται το rebate υπό τον όρο της εμπρόθεσμης καταβολής των οφειλών από τον Ε.ΟΠ.Υ.Υ. προς τα φαρμακεία. Διότι μέχρι σήμερα παρατηρείται μεγάλη υστέρηση στην καταβολή των οφειλομένων από τα ασφαλιστικά ταμεία του ΟΑΕΕ και ΟΠΑΔ, που τις περισσότερες φορές αγγίζει τους έξι μήνες. Όπως πολύ καλά αντιλαμβάνεστε εάν η παρακράτηση του Rebate γίνει κατά παράβαση της παρούσας διάταξης, χωρίς δηλαδή να έχει γίνει εμπρόθεσμη καταβολή των οφειλομένων, κάτι τέτοιο και μη σύννομο θα απέβαινε αλλά και οικονομικά καταστροφικό για τα ιδιωτικά φαρμακεία, τα οποία ούτως ή άλλως επιβαρύνονται μέχρι σήμερα με την έγκαιρη καταβολή Φ.Π.Α., την καταβολή φόρου εισοδήματος για οφειλές από τα ασφαλιστικά ταμεία για την εκτέλεση συνταγών τις οποίες όμως δεν έχουν εισπράξει καθώς και για την καταβολή τόκων υπερημερίας προς τις Τράπεζες σε περίπτωση μη έγκαιρης αποπληρωμής των δανείων, που αναγκάζονται να πάρουν εξαιτίας της ασυνέπειας των ασφαλιστικών ταμείων. 
 Ελπίζουμε κι ευχόμαστε η λειτουργία του καινούργιου φορέα ( Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ) να λειτουργήσει άρτια και με συνέπεια τόσο για τους ασφαλισμένους, όσο και για εμάς, που πρωταρχικό μας μέλημα τόσα χρόνια αποτελεί η επιτέλεση κοινωνικού έργου προς τους ασφαλισμένους και η προσφορότερη εξυπηρέτησή τους.
 Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας,  να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς τον καθ’ ου για να λάβει γνώση και τις έννομες συνέπειες, αντιγράφοντας αυτή στην έκθεση επίδοσης.              
                                                                              Καλαμάτα  25 Νοεμβρίου 2011
                        Ο Πρόεδρος Φ.Σ.Μ.                                       Ο Γραμματέας Φ.Σ.Μ.