Πέμπτη, 3 Μαΐου 2018

ΠΦΣ: Παροχή ενημέρωσης για GDPR – Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF                                                                                                                                                   
                                                   Αθήνα, 02 Μαΐου 2018Αριθμ. Πρωτ. 1729


Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

Θέμα: «Παροχή ενημέρωσης για GDPR – Γενικό Κανονισμό Προστασίας ΠροσωπικώνΔεδομένων»

Αναφορικά με τη συμμόρφωση των φαρμακείων σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό (EE) 2016/679 της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία. Δεδομένων)» ισχύουν στο ακέραιο όσα αναφέρθησαν στην Γ.Σ. του Π.Φ.Σ. της 22ας Απριλίου 2018.

Η εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του Κανονισμού από τα φαρμακεία θα λάβει χώρα κατόπιν κεντρικής διαχείρισης του Π.Φ.Σ. σε συνεργασία με την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σε κάθε περίπτωση τα φαρμακεία δεν θα χρειαστεί να προβούν σε μεμονωμένες – ατομικές διαδικασίες εφαρμογής όσων ορίζει ο ανωτέρω Κανονισμός.
Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

                                                        Με εκτίμηση
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ                                                                  ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ


Πηγή: pfs