Τρίτη, 29 Μαΐου 2018

Κούφια λόγια η στρατηγική ανάπτυξης για τη φαρμακοβιομηχανία

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF
Μεγαλοστομίες χωρίς συγκεκριμένη στόχευση περιέχει για τον τομέα της φαρμακοβιομηχανίας η «ολιστική στρατηγική για την ανάπτυξη» την οποία δημοσιοποίησε η Κυβέρνηση.
«Η κυβέρνηση έχει εντοπίσει τους βασικούς τομείς που επιδιώκει να αναπτύξει: τις μεταφορές και την εφοδιαστική αλυσίδα, την ενέργεια, τα αγρο-διατροφικά προϊόντα, την μεταποίηση, την ναυτιλία, την φαρμακευτική βιομηχανία, την υγεία και την περιβαλλοντική οικονομία, τον τουρισμό και τον πολιτισμό».
Με τη συγκεκριμένη έκφραση, περιγράφεται στο κείμενο «Ελλάδα: Μια στρατηγική ανάπτυξης για το μέλλον», η αξία την οποία αποδίδει στην ανάπτυξη της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας η Κυβέρνηση. Όπως συμπληρώνει, η χώρα χρειάζεται μία επενδυτική έκρηξη που θα στραφεί σε οικολογικά βιώσιμες, ανταγωνιστικές και κοινωνικά δίκαιες οικονομικές δραστηριότητες και τομείς. Οι στόχοι αυτής της στρατηγικής είναι η αύξηση της εξωστρέφειας της οικονομίας μας, η επιτάχυνση της τεχνολογικής αναβάθμισης των επιχειρήσεων, η αύξηση της προστιθέμενης αξίας αγαθών και υπηρεσιών και η στήριξη των ΜμΕ με στόχο την ανάπτυξή τους και την ενσωμάτωσή τους σε παγκόσμιες αλυσίδες αξίας.
Αποκωδικοποιώντας όμως το κείμενο διαπιστώνεται ότι μόλις δύο φορές αναφέρεται η λέξη «γενόσημο» και αυτό σε πεδία σχετικά με την υιοθέτηση και εφαρμογή μέτρων με στόχο την αύξηση της διείσδυσης τους για λόγους οικονομίας. Επίσης σχετικά με την ανάπτυξη της βιομηχανίας φαρμάκου αναφέρεται το …πεπαλαιωμένο κείμενο του σχετικoύ σχεδίου ήτοι:
«Σε συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμφωνήθηκε ένα σχέδιο δράσης, το οποίο αναλύθηκε σε έξι άξονες . Ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2016, και αποτελεί το βασικό πλαίσιο αναφοράς για την αποτελεσματική εφαρμογή πολιτικών που αποσκοπούν στην ανάπτυξη και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της εγχώριας φαρμακευτικής βιομηχανίας. Επιδιώκει να αντιμετωπίσει τα υφιστάμενα προβλήματα αλλά και να ενισχύσει τις ευκαιρίες του κλάδου. Οι δράσεις που έχουν υλοποιηθεί αφορούν τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων στον τομέα των κλινικών μελετών, τη δημιουργία ενός Κέντρου Καινοτομίας για την υποστήριξη της έρευνας και της καινοτομίας στον τομέα, την επικοινωνία σχετικά με τις ευκαιρίες συνεργασίας με ερευνητικά ιδρύματα ή την προώθηση καινοτόμων φαρμακευτικών προϊόντων και φυτικών φαρμάκων».
Στις περαιτέρω «αναπτυξιακές» δράσεις αναφέρεται η Ιατρική Κάνναβη και ο Ιατρικός Τουρισμός. Συγκεκριμένα γίνεται αναφορά στο νόμο 4523/2018 που επιτρέπει την καλλιέργεια και παραγωγή ιατρικής κάνναβης σε ειδικά αδειοδοτημένες ολοκληρωμένες μονάδες. Η άδεια περιλαμβάνει την παραγωγή, τη μεταποίηση και την παραγωγή πλήρων φαρμακευτικών προϊόντων κάνναβης.

Ιατρικός Τουρισμός
Σχετικά με τον ιατρικό τουρισμό αναφέρεται ότι οι ενέργειες του Υπουργείου Τουρισμούπεριλαμβάνουν κυρίως:
• Τα ιαματικά νερά αντιμετωπίστηκαν μέχρι σήμερα ως απόβλητα και λύματα, εμποδίζοντας επενδύσεις. Έχουν αποχαρακτηριστεί από το άρθρο 35 του νόμου 4403/2016. Η πρώτη ειδική τουριστική μονάδα εξουσιοδοτήθηκε αντίστοιχα τον Μάρτιο του 2017.
• Δημιουργήθηκε από το Υπουργείο Τουρισμού μια Επιτροπή για την Προστασία Ιαματικών Φυσικών Πόρων, η οποία οδήγησε στην αναγνώριση 50 θεραπευτικών φυσικών πόρων με άλλα 73 εκκρεμούντα αιτήματα.
• Η Ειδική Αρχή για την παροχή επενδυτικών αδειών στον κλάδο του Τουρισμού διαθέτει άδειες τουριστικής υποδομής με απλοποιημένες και ταχείες διαδικασίες.
• Το νομικό πλαίσιο του Ιατρικού Τουρισμού αναπτύσσεται σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας. Περιλαμβάνει την πιστοποίηση των παρόχων ιατρικού τουρισμού με τη δημιουργία μητρώου, τη χορήγηση ξεχωριστών σημείων ιατρικού τουρισμού, τη διερεύνηση της δυνατότητας κάλυψης των ιατρικών δαπανών των αλλοδαπών πολιτών και τον καθορισμό των αποδεκτών ιατρικών υπηρεσιών τουρισμού.
• Τα Υπουργεία Τουρισμού και Υγείας συνεργάζονται στενά για τη δευτερογενή νομοθεσία σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν. 4272/2014 και σχετικά με την αναγνώριση των θεραπευτικών μονάδων ιαματικής θεραπείας, των κέντρων θεραπείας και spa και των κέντρων θαλασσοθεραπείας ως βασικές μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας
Από κει και πέρα στο πλαίσιο των δράσεων ενίσχυσης της καινοτομίας στο κείμενο γίνεται αναφορά στην Ιατρική Ακριβείας. Ειδικότερα, οι δράσεις αφορούν «την τρίτη Εμβληματική Πρωτοβουλία» που προωθεί την έρευνα και τις κλινικές εφαρμογές στον πρωτοποριακό, αναδυόμενο τομέα της Ιατρικής Ακριβείας. Πρόκειται για μια νέα προσέγγιση για την πρόβλεψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία ασθενειών με βάση τα μοναδικά χαρακτηριστικά ενός ατόμου (γενετικό προφίλ, περιβαλλοντικές επιρροές και τρόπος ζωής). Αυτό στοχεύει στην εξατομικευμένη βέλτιστη θεραπεία ασθενών, με σημαντικές συνέπειες κόστους-οφέλους για το σύστημα δημόσιας υγείας. Το πρώτο εθνικό δίκτυο στοχεύει στην ογκολογία, με σχέδια για τη δημιουργία δικτύων για νευροεκφυλιστικές ασθένειες και για καρδιαγγειακές παθήσεις.


Προμήθειες
Σχετικά με τις προμήθειες σημειώνεται ότι ο νόμος 4472/2017 δημιούργησε τον δημόσιο φορέα EKAΠY που ελέγχεται από το υπουργείο Υγείας, η αποστολή του οποίου είναι να αυξήσει την εξοικονόμηση κατά 25% σε κάθε κεντρική προμήθεια, να αυξήσει την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας και να εξορθολογήσει τα έξοδα, να καταπολεμήσει τη διαφθορά και να προωθήσει τη διαφάνεια και τον στρατηγικό σχεδιασμό. Είναι ακόμη επιφορτισμένος με τη βελτίωση της εφαρμογής κεντρικών προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και με την παρακολούθηση των δαπανών δημόσιας υγείας.
Αν και ακόμη δεν έχουμε δει κάποιο αποτέλεσμα, στο κείμενο γίνεται σχόλιο για το παρελθόν. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι η προηγούμενη Αρμόδια Αρχή, η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας, ξεκίνησε 36 κεντρικούς διαγωνισμούς μεταξύ 2008 και 2017. Δέκα από αυτούς κατέληξαν σε σύμβαση με συνολικό ποσό 140 εκατ. ευρώ (προϋπολογισμού 337,6 εκατ. ευρώ). «Ο περιορισμένος αριθμός επιτυχημένων κεντρικών συμβάσεων είναι αποτέλεσμα ενός δυσκίνητου μηχανισμού προμηθειών που χαρακτηρίζεται από έλλειψη στρατηγικού προγραμματισμού, περίπλοκες γραφειοκρατικές διαδικασίες και έλλειψη πληροφοριών και οργανωτικών εργαλείων», αναφέρει η Ελληνική Κυβέρνηση.


Κάλυψη του πληθυσμού
Τέλος γίνεται και ένας απολογισμός της παρέμβασης για την καθολική κάλυψη της υγείας του πληθυσμού που αποσυνέδεσε την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας από την κοινωνική ασφάλιση. «Στην πράξη, το 40% των 2,2 εκατ. ανασφάλιστων πολιτών χρησιμοποίησε το Εθνικό Σύστημα Υγείας το 2007, για συνολικές δαπάνες ύψους 406 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών φαρμάκων - 165 εκατ. ευρώ για φάρμακα, 56 εκατ. ευρώ για ιατρικές εξετάσεις, 185 εκατ. ευρώ για υπηρεσίες υγείας.

Πηγή: healthmag