Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2016

Στ.Καλογερόπουλος: "Η εμπορευματοποίηση της Υγείας κάνει στροφή και αριστερά"

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ
Mε δύο συνεχόμενες υπουργικές αποφάσεις η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ κατάφερε να διορθώσει το χάος στην φαρμακευτική αγορά φέρνοντας το… απόλυτο χάος.
Η «αντιμνημονιακή» κυβέρνηση εφάρμοσε και εφαρμόζει ακριβώς τα αντίθετα από αυτά για τα οποία την ψήφισε ο ελληνικός λαός.

Απέρριπτε την εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ για τα φαρμακεία και τώρα την ακολουθεί ως Ευαγγέλιο

Ας ανατρέξουμε όμως λίγο στο παρελθόν σχετικά με το ιδιοκτησιακό των φαρμακείων. Αρχικά με το Νόμο Χατζηδάκη – Γεωργιάδη καταργήθηκε το άρθρο 8 του Ν. 5607/1932που όριζε ότι σε έναν φαρμακοποιό δίδεται άδεια να ιδρύσει ή διευθύνει ένα μόνο φαρμακείο. Έτσι δόθηκε η δυνατότητα σε έναν φαρμακοποιό να κατέχει απεριόριστο αριθμό φαρμακείων.

Ιούλιος 2015. Ανακοίνωση του Eurosummit: Η Ελλάδα αναλαμβάνει την υποχρέωση να «λάβει μέτρα σε προηγούμενη πλήρη συμφωνία με τους Θεσμούς»

«…να υιοθετήσει περισσότερο φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις στην αγορά προϊόντων με ένα ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα για εφαρμογή όλων των συστάσεων τηςεργαλειοθήκης Ι του ΟΟΣΑ συμπεριλαμβανομένης ….της ιδιοκτησίας των φαρμακείων»

Αποτέλεσμα με το Ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α΄ 94/14.8.2015) , καταργήθηκε το άρθρο 6 του Ν. 328/1976, το οποίο όριζε τις προϋποθέσεις για τη σύσταση εταιρειών φαρμακείων, είτε μεταξύ φαρμακοποιών, είτε μεταξύ του αδειούχου φαρμακοποιού και των συγγενών μέχρι β΄ βαθμού

Σε εφαρμογή της ανωτέρω νομοθετικής ρυθμίσεως εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν Γ5(β)/Γ.Π.οικ.82829/29.10.2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 2330) «Ρυθμίσεις επαγγέλματος φαρμακοποιού - Ίδρυση φαρμακείου», με την οποία:

- Επιτρέπεται η χορήγηση άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας φαρμακείου σε ιδιώτη

- Θεσπίζεται αποκλειστικού προνομίου χορήγησης άδειας ίδρυσης φαρμακείων μόνο υπέρ των συνεταιρισμών φαρμακοποιών.

- Ορίζεται ανώτατο όριο χορήγησης αδειών

- Οι άδειες ιδρύσεως χορηγούνται πια σε επίπεδο Καλλικρατικών Δήμων και όχι στις εδαφικές περιοχές που ορίζει η παρ. 3 του άρθρου 36 του Ν. 3918/2011. Θα λαμβανόταν συνεπώς υπ’ όψιν ο μόνιμος πληθυσμός του Καλλικρατικού Δήμου και θα αυξανόταν ο αριθμός των φαρμακείων που θα μπορούσαν να ιδρυθούν σε 1.000 περίπου πανελλαδικά

Επιπλέον τα φαρμακεία των ιδιωτών μη φαρμακοποιών που ιδρύονται με την ΚΥΑ λειτουργούν υποχρεωτικά με την μορφή της ΕΠΕ, χωρίς να υπάρχουν περιορισμοί α) ως προς τον αριθμό των ΕΠΕ που κάποιος δύνανται να μετέχει και β) στα πρόσωπα που συμμετέχουν στις ΕΠΕ.

Στη συνέχεια συστήθηκε από τον Υπουργό Υγείας, Ομάδα Εργασίας για την Κωδικοποίηση της Φαρμακευτικής Νομοθεσίας με τη συμμετοχή των Νομικών Συμβούλων του ΠΦΣ και του ΦΣΑ

Το Υπουργείο Υγείας λοιπόν εξέδωσε νέα ΚΥΑ τροποποιώντας την πρώτη ΚΥΑ. Αποτέλεσμα: Καταργήθηκε η προηγούμενη πρόβλεψη αναφορικά με την χορήγηση αδειών ίδρυσης φαρμακείων σε επίπεδο καλλικρατικών δήμων και επανήλθαν οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 36 του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ Α΄ 31),σύμφωνα με τις οποίες καθορίζεται αναλογία ενός φαρμακείου ανά χίλιους (1.000) κατοίκους, κατ’ αρχήν σε επίπεδο τοπικών κοινοτήτων και, όπου αυτές δεν υπάρχουν, σε επίπεδο δημοτικών κοινοτήτων ή δημοτικών ενοτήτων και, όπου δεν υπάρχουν τοπικές ή δημοτικές κοινότητες, ούτε δημοτικές ενότητες, σε επίπεδο δήμων.

Κύριο χαρακτηριστικό των κριτηρίων για την χορήγηση των αδειών ιδρύσεως φαρμακείου είναι ότι οι αιτήσεις αξιολογούνται πάντοτε μεταξύ φαρμακοποιών

Παραμένει όμως το αποκλειστικό προνόμιο για την χορήγηση άδειας ίδρυσης φαρμακείου στους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών μελών της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος (ΟΣΦΕ) και θεσπίζεται ανώτατος επιτρεπόμενος αριθμός χορηγούμενων αδειών στο ίδιο φυσικό πρόσωπο με ανώτατο όριο για το 2020 οι δέκα (10) άδειες.

Προβλέπονται περιορισμοί στα φυσικά και νομικά πρόσωπα που μπορούν να συμμετέχουν στις εταιρείες εκμεταλλεύσεως φαρμακείου (ιατροί, οδοντίατροι, νομικά πρόσωπα που έχει συσταθεί από ιατρούς ή οδοντιάτρους με αντικείμενο δραστηριότητας ιατρικές ή οδοντιατρικές πράξεις, φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Ακόμη επιτρέπεται η ίδρυση και λειτουργία υποκαταστημάτων. Κυρίως όμως δεν υπάρχει περιορισμός στη συμμετοχή του τρίτου (ιδιώτη μη φαρμακοποιού, ή φαρμακοποιού) στο εταιρικό κεφάλαιο των εταιρειών εκμεταλλεύσεως φαρμακείου με οιοδήποτε ποσοστό.

Βλέπουμε λοιπόν ότι έχουμε μια κυβέρνηση που ακολουθεί πιστά τα βήματα των προηγούμενων και μάλιστα υπερθεματίζει για την πλήρη εμπορευματοποίηση της Υγείας.

Αποτελεί καθήκον των συνδικαλιστικών οργάνων του κλάδου αλλά και της αντιπολίτευσης να σταματήσει τον υγειονομικό κατήφορο στον οποίο μας οδηγεί η σημερινή κυβέρνηση. Τα χρονικά περιθώρια είναι πολύ μικρά και οι κίνδυνοι πολύ μεγάλοι.ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΣΑ

ΕΚΛΕΚΤΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ΠΦΣ