Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2013

Βουλή: Συζητείται την Τρίτη η διάταξη για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων προς τα φαρμακεία

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF
Συζητείται την Τρίτη 15 Οκτωβρίου στις 17:30 στη Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής  το σχεδίο νόμου του Υπουργείου Υγείας «Ρυθμίσεις Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις». 
Το σχέδιο νόμου που θα επεξεργαστεί και θα συζητηθεί πιθανότατα σε μία μόνο συνεδρίαση της Επιτροπής περιλαμβάνει τη διάταξη που εισηγήθηκε στο Υπουργείο Υγείας ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, σύμφωνα με την οποία θα διευκολυνθεί και θα επιταχυνθεί η πληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τα φαρμακεία. 
Θα λύνει προβλήματα και κωλύματα που προέκυπταν από την υποχρέωση κατάθεσης φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, ενώ θα μεταθέτει την έκδοση πιστωτικών τιμολογίων μετά την αποπληρωμή των οφειλών. 
Δημιουργείται έτσι μια νέα δυναμική για την ταχύτατη εξόφληση των ληξιπρόθεσμων με τη διαδικασιά που εξοφλήθηκαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΟΠΑΔ. 

Δείτε παρακάτω τη διάταξη: 


«Για την εξόφληση του συνόλου των υφιστάμενων κατά τα έτη 2010, 2011 και 2012 οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των Κλάδων Υγείας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που εντάχθηκαν στον Οργανισμό, προς τα φαρμακεία:
α) Δεν απαιτείται η προσκόμιση στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από τα φαρμακεία φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, καθώς τελούν εν ισχύ οι ήδη προσκομισθείσες από τα φαρμακεία για την εξόφληση των τρεχουσών οφειλών του Οργανισμού.
β) Τα φαρμακεία υποχρεούνται όπως εντός μηνός από την εξόφληση εκδώσουν και προσκομίσουν πιστωτικό τιμολόγιο προς τον Οργανισμό για το ποσό της εκπτώσεως επί της συναλλακτικής αξίας (αξία παραστατικού στοιχείου προ Φ.Π.Α.), που παρασχέθηκε. Η καταβολή γίνεται με έκδοση χρηματικού εντάλματος ύστερα από πρόχειρο ή τακτικό λογιστικό έλεγχο, που διενεργείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή των φορέων των οποίων ο κλάδος υγείας μεταφέρθηκε στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Εάν, μετά τη καταβολή της προκαταβολής, κατά τον έλεγχο και την εκκαθάριση των παραστατικών προκύψει οφειλόμενο ποσό μικρότερο του προκαταβληθέντος, η διαφορά παρακρατείται από τους επόμενους λογαριασμούς των φαρμακείων. Σε περίπτωση μη υποβολής νεότερου λογαριασμού εντός τριμήνου από την εκκαθάριση, η διαφορά αναζητείται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κατά τις διατάξεις περί αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.»